avatar
Untitled

tra9ichuoi 206 6th Apr, 2021

MARKUP 88.11 KB
                      
             #EXTM3U url-tvg="http://gg.gg/Iichphatsongiptv" tvg-shift=0 m3uautoload=1


#EXTINF:-1 tvg-id="VTV1" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/HVm4hSt/vtv1logobyvovanloc.png", VTV1 | 1080P
https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv01/[email protected]
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV2" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/P1nWrmk/vtv2logobyvovanloc.png", VTV2 | 1080P
https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv02/[email protected]
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV3" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/QC9DNRP/vtv3logobyvovanloc.png", VTV3 | 1080P
https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv03/[email protected]
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV4" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/JcLc2sP/vtv4logobyvovanloc.png", VTV4 | 1080P
https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv04/[email protected]
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV5" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/hD7yYgp/vtv5logobyvovanloc.png", VTV5 | 1080P
https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv05/[email protected]
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV6" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/j38ZWhp/vtv6logobyvovanloc.png", VTV6 | 1080P
https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv06/[email protected]
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV7" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/LzDbxcr/vtv7logobyvovanloc.png", VTV7 | 1080P
https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv07/[email protected]
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV8" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/pWNZztN/vtv8logobyvovanloc.png", VTV8 | 1080P
https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv08/[email protected]
#EXTINF:-1 tvg-id="VTV9" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/M7PJpBx/vtv9logobyvovanloc.png", VTV9 | 1080P
https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv09/[email protected]
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv5hdtnb" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/YWFwpvX/vtv5tnblogobyvovanloc.png", VTV5 Tây Nam Bộ | 720P
https://vtvgolivesbd.vtvdigital.vn/08bb27b394bbebfff0ff0ff41517fc241602593234601/vtv5tnb.smil/chunklist_b1728000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv5hdtnb" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/9y5jXY2/vtv5tnlogobyvovanloc.png", VTV5 Tây Nguyên | 720P
https://vtvgolivesbd.vtvdigital.vn/aaccd401bbf4dc48a73895d3ca8c87331602594004638/vtv5tn.smil/chunklist_b1728000.m3u8#EXTINF:-1 tvg-id="vtc1" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/6PKSL9G/vtc1logobyvovanloc.png", VTC1 | 1080P
https://live-vthn.vieon.vn/vtc/live/hd_vtc1/TV_HD/hd_vtc1_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc3" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/S3WhK7k/vtc3logobyvovanloc.png", VTC3 - ON Sports | 1080P
https://live-vthn.vieon.vn/vtc/live/hd_vtc3/TV_HD/hd_vtc3_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc4" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/YNsvzL2/vtc4logobyvovanloc.png", VTC4 - Yeah1 Family | 1080P
https://live-vthn.vieon.vn/vtc/live/hd_vtc4/TV_HD/hd_vtc4_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc5" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/nnZ6fTk/vtc5logobyvovanloc.png", VTC5 | 1080P
https://live-vthn.vieon.vn/vtc/live/hd_vtc5/TV_HD/hd_vtc5_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc7" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/r3g7tNP/vtc7logobyvovanloc.png", VTC7 - TodayTV | 1080P
https://live-vthn.vieon.vn/vtc/live/hd_vtc7/TV_HD/hd_vtc7_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc9" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/mqLMwjd/vtc9logobyvovanloc.png", VTC9 | 1080P
https://live-vthn.vieon.vn/vtc/live/hd_vtc9/TV_HD/hd_vtc9_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc13" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/4KDDK1m/vtc8logobyvovanloc.png", VTC13 | 1080P
https://live-vthn.vieon.vn/vtc/live/hd_vtc13/TV_HD/hd_vtc13_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc14" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/xqmkBGz/vtc14logobyvovanloc.png", VTC14 | 1080P
https://live-vthn.vieon.vn/vtc/live/hd_vtc14/TV_HD/hd_vtc14_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc16" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/ZcZV2Dx/vtc16logobyvovanloc.png", VTC16 | 1080P
https://live-vthn.vieon.vn/vtc/live/hd_vtc16/TV_HD/hd_vtc16_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Quốc phòng" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/4jtnTg6/QPVNlogobyvovanloc.png", Quốc phòngVN | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/qpvn/TV_HD/qpvn_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="Thái Bình" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/xhpVBjh/thaibinhtvlogobyvovanloc.png", Thái Bình HD
http://cdn.tbtv.mediatech.vn/tbtvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/YPVNFqk/Cinema-Worldlogobyvovanloc.png", Cinema World
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/cinemawork_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="antvhd" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/0Mq88JP/anninhtvbyvovanloc.png", An Ninh TV | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/antv/TV_HD/antv_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="quoc_hoi_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/FzWcfPw/quochoilogobyvovanloc.png", Quốc Hội | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/quoc_hoi/TV_HD/quoc_hoi_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="nhan_dan_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/3Tp2VMZ/nhandantvlogobyvovanloc.webp", Nhân Dân TV | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/nhan_dan/TV_HD/nhan_dan_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="ttxvn" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/PxHy4mN/VNEWSlogobyvovanloc.png", VNews | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/ttxvn/TV_HD/ttxvn_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vovtv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/Bgm9z5p/vovtvlogobyvovanloc.png", VOV TV HD
http://cdn.vovtv.mediatech.vn/vovlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/gTJR0Fy/BTV4logobyvovanloc.png", BTV4 - iMovie HD
https://livecdn.fptplay.net/hda/btv4hd_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/GnZgkJH/BTV6logobyvovanloc.png", BTV6
https://livecdn.fptplay.net/sda/vietteen_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/Jytpppv/BTV9logobyvovanloc.webp", BTV9 - An Viên TV HD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/btv9_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="anvien" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/FWckt4h/BTV10logobyvovanloc.png", BTV10 - NCM
https://livecdn.fptplay.net/sda/ncm_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab1_giai_tri_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/G5xTrR9/vtvcab1logobyvovanloc.png", VTVCab1 - Vie Giải Trí HD
https://live-vthn.vieon.vn/vtvcab/live/hd_vtvcab_1_test/TV_HD/hd_vtvcab_1_test_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab7_vie_dramas" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/khYzfXs/Viedramaslogobyvovanloc.png", VTVCab10 - Vie Dramas HD
https://live-vthn.vieon.vn/vtvcab/live/hd_vtvcab_10/TV_HD/hd_vtvcab_10_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv2_hd" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/HgJ7K7q/sctv2logobyvovanloc.png", SCTV2 SD
https://livecdn.fptplay.net:443/sda/sctv2_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="vtv1hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/HVm4hSt/vtv1logobyvovanloc.png", VTV1 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda1/vtv1hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv2hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/P1nWrmk/vtv2logobyvovanloc.png", VTV2 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vtv2_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv3hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/QC9DNRP/vtv3logobyvovanloc.png", VTV3 | 720P
http://livecdn.fptplay.net/hda/vtv3hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv4hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/JcLc2sP/vtv4logobyvovanloc.png", VTV4 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vtv4_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv5hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/hD7yYgp/vtv5logobyvovanloc.png", VTV5 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vtv5hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv6hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/j38ZWhp/vtv6logobyvovanloc.png", VTV6 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vtv6hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv7hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/LzDbxcr/vtv7logobyvovanloc.png", VTV7 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vtv7hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv8hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/pWNZztN/vtv8logobyvovanloc.png", VTV8 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vtv8hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtv9hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/M7PJpBx/vtv9logobyvovanloc.png", VTV9 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vtv9_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8


#EXTINF:-1 tvg-id="vtc1" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/6PKSL9G/vtc1logobyvovanloc.png", VTC1 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc1_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc2" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/gJ8Nkd6/vtc2logobyvovanloc.png", VTC2
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc2_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc3" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/S3WhK7k/vtc3logobyvovanloc.png", VTC3 - ON Sports | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vtc3hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc4hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/YNsvzL2/vtc4logobyvovanloc.png", VTC4- Yeah1 Family | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/vtc4_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc5hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/nnZ6fTk/vtc5logobyvovanloc.png", VTC5 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc5_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc6hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/d4RzbFn/vtc6logobyvovanloc.png", VTC6
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc6_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc7hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/r3g7tNP/vtc7logobyvovanloc.png", VTC7 - TodayTV | 576P
https://livecdn.fptplay.net/sdb/todaytv_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc8hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/brrd34J/vtc8logobyvovanloc.png",VTC8
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc8_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc9hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/mqLMwjd/vtc9logobyvovanloc.png", VTC9 | 576P
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc9_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc10" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/Y3cz3Mk/vtc10logobyvovanloc.png", VTC10
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc10_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc11hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/6nx456c/vtc11logobyvovanloc.png", VTC11
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc11_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc12hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/59Fmk2G/vtc12logobyvovanloc.png", VTC12 - VTCK
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc12_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc13" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/4KDDK1m/vtc8logobyvovanloc.png", VTC13 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/vtc13_hls.smil/chunklist_b2800000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc14" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/xqmkBGz/vtc14logobyvovanloc.png", VTC14 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/vtc14_hls.smil/chunklist_b2800000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtc16hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/ZcZV2Dx/vtc16logobyvovanloc.png", VTC16 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc16_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8#EXTINF:-1 tvg-id="antvhd" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/0Mq88JP/anninhtvbyvovanloc.png", An Ninh TV | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/anninhtv_2000.stream/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="quoc_hoi_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/FzWcfPw/quochoilogobyvovanloc.png", Quốc Hội | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/quochoivn_hls.smil/chunklist_b2800000.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="quoc_phong_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/4jtnTg6/QPVNlogobyvovanloc.png", QPVN | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/quocphongvnhd_2000.stream/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="nhan_dan_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/3Tp2VMZ/nhandantvlogobyvovanloc.webp", Nhân Dân TV | 720P
https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net:443/CDN-FPT02/NHANDAN-SD-ABR/HTV-ABR/NHANDAN-SD-720p/chunks.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="ttxvn" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/PxHy4mN/VNEWSlogobyvovanloc.png", VNews | 720P
http://livecdn.fptplay.net/sda/ttxvn_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8


#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/R0tqK7Y/angiangtvlogobyvovanloc.png", An Giang
http://livecdn.fptplay.net/sda/angiang_2000.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/gZw9XQG/brvttvlogobyvovanloc.png", Bà Rịa Vũng Tàu HD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/bariavungtau_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/612hPJs/baclieutvlogobyvovanloc.png", Bạc Liêu HD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/baclieu_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/VD65KyL/bentretvlogobyvovanloc.png", Bến Tre
http://113.163.94.245/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/thbt.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/wNmr22m/BTV1logobyvovanloc.png", Bình Dương 1 HD
https://livecdn.fptplay.net/hda/btv1_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/10BZLKG/BTV2logobyvovanloc.png", Bình Dương 2 HD
https://livecdn.fptplay.net/hda/btv2_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/v394QCH/binhdinhtvlogobyvovanloc.png", Bình Định
http://truyenhinhbinhdinhonline.dynns.com:8086/live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/0f8bqzf/BPTV1logobyvovanloc.png", Bình Phước 1 HD
https://live.baobinhphuoc.com.vn/bptvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/LvCyhyB/Hom-TVlogobyvovanloc.png", Bình Phước 2 HD - HOME TV
https://live.baobinhphuoc.com.vn/bptvlive/tv2live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/cCmkn1r/binhthuantvlogobyvovanloc.png", Bình Thuận HD
http://202.43.109.142:1935/thbttv/bttv/chunklist_w536057527.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/HpY1ZdV/bacgiangtvbyvovanloc.png", Bắc Giang HD
http://cdn.bgtv.mediatech.vn/bgtvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/4tSQZr3/bakcantvlogobyvovanloc.png", Bắc Kạn
http://113.160.162.131:8080/tv/bk.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/TbTBzxk/bacninhtvlogobyvovanloc.png", Bắc Ninh HD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/bacninh_hls.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/8rtBmBB/camautvlogobyvovanloc.webp", Cà Mau HD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/camau_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/vj1nLbM/caobangtvlogobyvovanloc.png", Cao Bằng
https://livecdn.fptplay.net/sda/caobang_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Kx7GQhx/TPcanthotvlogobyvovanloc.png", TP Cần Thơ HD
https://mekongpassion.com/live/tv/chunklist_w453327460.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/VSsJKfp/danang1tvlogobyvovanloc.png", Đà Nẵng 1 | 1080P
http://drtdnglive.e49a7c38.cdnviet.com:80/livedrt1/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/ryvXxWn/danang2tvlogobyvovanloc.png", Đà Nẵng 2 | 1080P
http://drtdnglive.e49a7c38.cdnviet.com:80/livestream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/VSsJKfp/danang1tvlogobyvovanloc.png", Đà Nẵng 1 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/danang1_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/ryvXxWn/danang2tvlogobyvovanloc.png", Đà Nẵng 2 | 720P
https://livecdn.fptplay.net:443/sdc/danang2_hls.smil/chunklist_b2800000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/tP4tkpT/dongnai1tvlogobyvovanloc.png", Đồng Nai 1 HD
https://livecdn.fptplay.net/sda/dongnai1_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/MSy09Y4/dongnai2tvlogobyvovanloc.png", Đồng Nai 2 HD
https://livecdn.fptplay.net/sda/dongnai2_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/8Pzm92J/dongnai3logobyvovanloc.png", Đồng Nai 3 SD
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/dong_nai_3/TV_HD/dong_nai_3_480p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/1b39pcv/dongthap1tvlogobyvovanloc.png", Đồng Tháp 1
http://202.43.109.142:1935/THDT/thdttv/chunklist_w359372379.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/sPGDjSm/dongthap2tvlogobyvovanloc.png", Đồng Tháp 2
http://202.43.109.145:1935/thdt2/thdt2/chunklist_w230918482.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/LgN9BnP/dienbientvlogobyvovanloc.png", Điện Biên
https://livecdn.fptplay.net/sdc/dienbien_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/8YtcMTK/Daklaktvlogobyvovanloc.png", Đắk Lắk
https://livecdn.fptplay.net/sdc/daklak_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/QYSqP9J/daknongtvlogobyvovanloc.png", Đắk Nông
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/dak_nong/TV_HD/dak_nong_480p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/bdGJK6h/gialaitvlogobyvovanloc.png", Gia Lai
https://livecdn.fptplay.net/sda/gialai_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/FDFXZ7f/haugiangtvlogobyvovanloc.png", Hậu Giang
https://haugiang011220.cdn.vnns.io/21d0ac65bb3452523d2de29893b83c551614205041/haugiang.480p.tms/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/h2qTJjW/hagiangtvlogobyvovanloc.webp", Hà Giang
https://livecdn.fptplay.net/sda/hagiang_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/sgbVGWC/hanamtvlogobyvovanloc.jpg", Hà Nam
http://117.4.240.220:80/Medias/HaNam/720P/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="hanoitv1" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/KXJY60J/Hanoi1logobyvovanloc.png", Hà Nội 1 HD
http://cdn.hntv.mediatech.vn/hntvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="hanoitv2" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/dgqk70P/Hanoi2logobyvovanloc.png", Hà Nội 2 HD
http://cdn.hntv.mediatech.vn/hntvlive/tv2live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/596yzNT/hatinhtvlogobyvovanloc.webp", Hà Tĩnh HD
http://hatinhtv.vn:82/hls/httv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/fvbQFZB/haiduongtvlogobyvovanloc.png", Hải Dương
https://livecdn.fptplay.net/sdc/haiduong_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/DpPbLht/haiphongtvlogobyvovanloc.png", Hải Phòng HD
https://live.thhp.vn/thp/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/xMFPJmR/haiphong-logobyvovanloc.png", Hải Phòng + HD
https://live.thhp.vn/hls/thpplus/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/QfdY1q1/hoabinhtvlogobyvovanloc.png", Hoà Bình
https://livecdn.fptplay.net/sda/hoabinh_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/LQfPMWr/hungyentvlogobyvovanloc.png", Hưng Yên HD
http://cdn.hytv.mediatech.vn/hytvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/tCZqV5j/khanhhoatvlogobyvovanloc.png", Khánh Hoà HD
https://livecdn.fptplay.net/sda/khanhhoa_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/6tG9Mhb/kiengiangtvlogobyvovanloc.png", Kiên Giang HD
http://tv.kgtv.vn/live/kgtv/kgtv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/FmTHQyT/kiengiang1tvlogobyvovanloc.png", Kiên Giang 1 HD
http://tv.kgtv.vn/live/kgtv1/kgtv1.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/L6Rk1rZ/kontumtvlogobyvovanloc.png", Kon Tum HD
https://tv.kontumtv.vn/live/kontumtv/kontumtv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/7Cy4H5t/laichautvlogobyvovanloc.png", Lai Châu
https://livecdn.fptplay.net/sdc/laichau_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/TkbMCHQ/laocaitvlogobyvovanloc.png", Lào Cai
https://livecdn.fptplay.net/sdc/laocai_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/x1zGcdy/langsontvlogobyvovanloc.webp", Lạng Sơn HD
http://cdn.lstv.mediatech.vn/lstvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/sQFNSGq/lamdongtvlogobyvovanloc.png", Lâm Đồng
https://livecdn.fptplay.net/sdc/lamdong_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/CJdkHF1/longantvlogobyvovanloc.png", Long An
http://113.161.229.13/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/tv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/M757dRx/namdinhtvlogobyvovanloc.png", Nam Định
https://livecdn.fptplay.net/sdc/namdinh_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/BB5VBMF/ngheantvlogobyvovanloc.png", Nghệ An HD
https://live.truyenhinhnghean.vn/hls/na1/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/z8GNpNY/ninhbinhtvlogobyvovanloc.png", Ninh Bình HD
https://nbtv.vncdn.vn/nbtvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/FgGxKNR/ninhthuantvlogobyvovanloc.png", Ninh Thuận
https://livecdn.fptplay.net/sda/ninhthuan_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/kc3P3df/phuthotvlogobyvovanloc.png", Phú Thọ HD
http://livecdn.fptplay.net/sda/phutho_2000.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/MG4FS72/phuyentvlogobyvovanloc.png", Phú Yên HD
https://livecdn.fptplay.net/sda/phuyen_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/PrY6ZQ7/quangbinhtvlogobyvovanloc.png", Quảng Bình
https://livecdn.fptplay.net/sda/quangbinh_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/fCwKQvB/quangtritvlogobyvovanloc.png", Quảng Trị HD
http://mediatech.vncdn.vn/qrtvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/SB6Ndr1/quangnamtvlogobyvovanloc.png", Quảng Nam
https://livecdn.fptplay.net/sdc/quangnam_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/sQCVDsS/quangngaitvlogobyvovanloc.png", Quảng Ngãi HD
http://livecdn.fptplay.net/sda/quangngai_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/5WgNbkR/quangninh1logobyvovanloc.png", Quảng Ninh 1 HD
http://qtv.vncdn.vn/qtvlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/4f28Nhy/quangninh3logobyvovanloc.png", Quảng Ninh 3 HD
http://qtv.vncdn.vn/qtvlive/tv3live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/SNCzPgM/soctrang1logobyvovanloc.png", Sóc Trăng 1
http://115.78.3.164:8135/liveevent.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/8gLRG1f/soctrang2tvlogobyvovanloc.png", Sóc Trăng 2
http://115.78.3.164:8135/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestreamstv2.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="Địa Phương" tvg-logo="https://106b9c59d.vws.vegacdn.vn/rBN9EfEEFSyoELIQDjEu/408x230x1545704085/cmc_new/img.live_channel/0/0/0/0/63.jpg",Sơn La HD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/sonla_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/pvdnWvy/tayninhtvlogobyvovanloc.png", Tây Ninh | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/tay_ninh/TV_HD/tay_ninh_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/pvdnWvy/tayninhtvlogobyvovanloc.png", Tây Ninh | 720P
http://livecdn.fptplay.net/sda/tayninhhd_2000.stream/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Mn67BLh/thainguyentvlogobyvovanloc.png", Thái Nguyên 1 HD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/thainguyen_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/DggZfgD/thanhhoatvlogobyvovanloc.png", Thanh Hóa HD
http://687642383.r.vietnamcdn.net/687642383/_definst_/mystream/chunklist_w1674349754.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Lgf6FS8/thuathienhuetvlogobyvovanloc.png", Thừa Thiên Huế
https://livecdn.fptplay.net/sdc/hue_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/X7y9B50/tiengiangtvlogobyvovanloc.png", Tiền Giang HD
http://thtg.vn:8001/stream_hi.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/vvVm16D/travinhtvlogobyvovanloc.png", Trà Vinh HD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/travinh_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/k6HPfyn/tuyenquangtvlogobyvovanloc.png", Tuyên Quang HD
https://livecdn.fptplay.net/sda/tuyenquang_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong1hd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/X5f0WmH/THVL1logobyvovanloc.png", Vĩnh Long 1 | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn:443/htv_drm/live/thvl1/TV_HD/thvl1_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong2hd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/8XjWcJT/THVL2logobyvovanloc.png", Vĩnh Long 2 | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/thvl2/TV_HD/thvl2_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong3hd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/sbJKS9Q/THVL3logobyvovanloc.png", Vĩnh Long 3 | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/thvl3/TV_HD/thvl3_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong4hd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Lv2BffY/THVL4logobyvovanloc.png", Vĩnh Long 4 | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/thvl4/TV_HD/thvl4_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong1hd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/X5f0WmH/THVL1logobyvovanloc.png", Vĩnh Long 1 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vinhlong1_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong2hd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/8XjWcJT/THVL2logobyvovanloc.png", Vĩnh Long 2 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdb/vinhlong2_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8"
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong3hd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/sbJKS9Q/THVL3logobyvovanloc.png", Vĩnh Long 3 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vinhlong3_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vinhlong4hd" group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Lv2BffY/THVL4logobyvovanloc.png", Vĩnh Long 4 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/vinhlong4hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/7ryzTL0/vinhphuctvlogobyvovanloc.png", Vĩnh Phúc HD
http://vinhphuctv.vn:8090/vinhphuclive/web.stream_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Pm92kRB/yenbaitvlogobyvovanloc.png", Yên Bái HD
https://yenbaitv.org.vn/hls/livestream.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/Pm92kRB/yenbaitvlogobyvovanloc.png", Yên Bái SD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/yenbai_2000.stream/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="htv1" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/yXjF0dk/htv1logobyvovanloc.png", HTV1
https://livecdn.fptplay.net/sdb/htv1_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htv2" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/3hWyJYk/htv2logobyvovanloc.png", HTV2 - Vie Channel | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/viechannel/TV_HD/viechannel_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htv2" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/3hWyJYk/htv2logobyvovanloc.png", HTV2 - Vie Channel | 720P
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTV2-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htv3" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/N9kw6pq/htv3logobyvovanloc.png", HTV3 - DreamsTV
https://livecdn.fptplay.net/sdb/htv3_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htvkey" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/Pzq0q46/htvkeylogobyvovanloc.png", HTV Key
https://livecdn.fptplay.net/sdb/htv4_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htv7hd" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/QKtTwrJ/htv7logobyvovanloc.png", HTV7 | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/htv7/TV_HD/htv7_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htv9hd" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/NLh55qm/htv9logobyvovanloc.png", HTV9 | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/htv9/TV_HD/htv9_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htv7hd" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/QKtTwrJ/htv7logobyvovanloc.png", HTV7 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/htv7hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htv9hd" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/NLh55qm/htv9logobyvovanloc.png", HTV9 | 720P
https://livecdn.fptplay.net/hda/htv9hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htv_the_thao" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/F7QHJCw/htvttlogobyvovanloc.png", HTV Thể Thao HD
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/htv_the_thao/TV_HD/htv_the_thao_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htv_the_thao" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/F7QHJCw/htvttlogobyvovanloc.png", HTV Thể Thao HD (Server 2)
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTV-THETHAO-HD-1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htvc_thuan_viet" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/GQC0WbM/htvcthuanvietlogobyvoavnloc.png", HTVC Thuần Việt
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-THUANVIET-HD-1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htvc_thuan_viet_hd" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/sw7LBc2/htvcthuanviethdbyvovanloc.png", HTVC Thuần Việt HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-THUANVIETHD-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htvc_du_lich_cuoc_song" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/80rLmhB/htvcdl-cslogobyvovanloc.png", HTVC Du Lịch & Cuộc Sống HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-DULICH-HD-1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htvc_gia_dinh" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/CQpkQs4/htvcgiadinhlogobyvovanloc.png", HTVC Gia Đình HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-GIADINH-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htvc_phu_nu" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/B3r7jFs/htvcphunulogobyvovanloc.png", HTVC Phụ Nữ HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-PHUNU-HD-1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htvc_phim_hd" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/ck4mf6v/htvcphimlogobyvovanloc.png", HTVC Phim HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-PHIM-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htvc_plus_hd" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/HHgdKNr/htvcpluslogobyvovanloc.jpg", HTVC PLUS HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-PLUS-HD-1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="htvc_ca_nhac" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/ZVPyd9D/htvccanhaclogobyvovanloc.png", HTVC Ca Nhạc HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-CANHAC-HD-1080p/chunks.m3u8?
#EXTINF:-1 tvg-id="htvc_fbnc" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/R7NdXcF/FBNClogobyvovanloc.png", FBNC HD
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/htvc_fbnc/TV_HD/htvc_fbnc_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="antvhd" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/0Mq88JP/anninhtvbyvovanloc.png", An Ninh TV | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/antv/TV_HD/antv_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="antvhd" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/0Mq88JP/anninhtvbyvovanloc.png", An Ninh TV | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/anninhtv_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="quoc_hoi_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/FzWcfPw/quochoilogobyvovanloc.png", Quốc Hội | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/quoc_hoi/TV_HD/quoc_hoi_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="quoc_hoi_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/FzWcfPw/quochoilogobyvovanloc.png", Quốc Hội | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/quochoivn_hls.smil/chunklist_b2800000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="quoc_phong_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/4jtnTg6/QPVNlogobyvovanloc.png", QPVN | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/qpvn/TV_HD/qpvn_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="quoc_phong_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/4jtnTg6/QPVNlogobyvovanloc.png", QPVN | 720P
https://livecdn.fptplay.net/sdc/quocphongvnhd_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="nhan_dan_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/3Tp2VMZ/nhandantvlogobyvovanloc.webp", Nhân Dân TV | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/nhan_dan/TV_HD/nhan_dan_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="nhan_dan_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/3Tp2VMZ/nhandantvlogobyvovanloc.webp", Nhân Dân TV | 720P
https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net:443/CDN-FPT02/NHANDAN-SD-ABR/HTV-ABR/NHANDAN-SD-720p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="ttxvn" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/PxHy4mN/VNEWSlogobyvovanloc.png", VNews | 1080P
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/ttxvn/TV_HD/ttxvn_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="ttxvn" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/PxHy4mN/VNEWSlogobyvovanloc.png", VNews | 720P
http://livecdn.fptplay.net/sda/ttxvn_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vovtv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/Bgm9z5p/vovtvlogobyvovanloc.png", VOV TV HD
http://cdn.vovtv.mediatech.vn/vovlive/tv1live.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/gTJR0Fy/BTV4logobyvovanloc.png", BTV4 - iMovie HD
https://livecdn.fptplay.net/hda/btv4hd_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/GnZgkJH/BTV6logobyvovanloc.png", BTV6
https://livecdn.fptplay.net/sda/vietteen_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/Jytpppv/BTV9logobyvovanloc.webp", BTV9 - An Viên TV HD
https://livecdn.fptplay.net/sdc/btv9_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="anvien" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/FWckt4h/BTV10logobyvovanloc.png", BTV10 - NCM
https://livecdn.fptplay.net/sda/ncm_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab1_giai_tri_tv" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/G5xTrR9/vtvcab1logobyvovanloc.png", VTVCab1 - Vie Giải Trí HD
https://live-vthn.vieon.vn/vtvcab/live/hd_vtvcab_1_test/TV_HD/hd_vtvcab_1_test_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="vtvcab7_vie_dramas" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/khYzfXs/Viedramaslogobyvovanloc.png", VTVCab10 - Vie Dramas HD
https://live-vthn.vieon.vn/vtvcab/live/hd_vtvcab_10/TV_HD/hd_vtvcab_10_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="sctv2_hd" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/HgJ7K7q/sctv2logobyvovanloc.png", SCTV2 SD
https://livecdn.fptplay.net:443/sda/sctv2_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="axnhd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/fQySbyW/axnlogobyvovanloc.png", AXN | 1080P
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/AXN-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="axnhd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/fQySbyW/axnlogobyvovanloc.png", AXN | 720P
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/axnhd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="arirang" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/PCTVq50/Ariranglogobyvovanloc.png", ARIRANG | 1080P
https://amdlive-ch01-ctnd-com.akamaized.net/arirang_1ch/smil:arirang_1ch.smil/chunklist_b3256000_sleng.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/2y38WHL/animaxlogobyvovanloc.png", ANIMAX
https://livecdn.fptplay.net/hda3/animaxport_2000.stream/chunklist_b250000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="animalhd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/KDDZzPB/Animal-Planetlogobyvovanloc.png", Animal Planet
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/animalplanet_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="asian_food_channel" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/4fZs4BK/Asian-Food-Networklogobyvovanloc.png", Asian Food Network
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/AFC-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="abc_australia" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/D8VtZRB/ABCAustralialogobyvovanloc.png", ABC Australia
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/australiaplus_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="boomerang" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/6PcT36X/boomeranglogobyvovanloc.png", BOMMERANG
http://livecdn.fptplay.net/qnetlive/boomerang_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="cbeebies" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/sCjXR0T/cbeebieslogobyvovanloc.png", BBC CBEEBIES
https://livecdn.fptplay.net/hda3/cbeebies_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="bbc_world_news" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/tXCWQ5N/BBCNewslogobyvovanloc.png", BBC World News
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/bbcnew_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="bbc_earth" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/txj3bLH/BBCEarthlogobyvovanloc.png" group-title="KÊNH QUỐC TẾ", BBC Earth
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/bbcearth_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="bbc_lifestyle" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/ctpyHTQ/BBCLifestylelogobyvovanloc.png", BBC Lifestyle
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/bbclifestyle_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/Kb9TTcY/babyfirstlogobyvovanloc.png", Baby First
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/babyfirst_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="blue_ant_entertainment" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/Dpf6PDv/Blue-ante-ntertainmentlogobyvovanloc.png" , Blue Ant Entertainment
https://livecdn.fptplay.net/hda/blueantent_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="blue_ant_extreme" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/RBVkmhz/Blue-ant-extremelogobyvovanloc.png", Blue Ant Extreme
https://livecdn.fptplay.net/hda/blueantext_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/8NkLGtv/Bloomberglogobyvovanloc.png", BLOOMBERG
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/bloomberg_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-id="cna_channel_news_asia" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/2dvptZN/CNAlogobyvovanloc.png", Channel NewsAsia
https://d2e1asnsl7br7b.cloudfront.net/7782e205e72f43aeb4a48ec97f66ebbe/index_5.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="cnn" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/0yBr6XK/CNNlogobyvovanloc.png", Cable News Network
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/cnn_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="channel_v" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/QQYVVH7/Channel-Vlogobyvovanloc.png", Channel V | 1080p
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/CHANNELV-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="channel_v" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/QQYVVH7/Channel-Vlogobyvovanloc.png", Channel V | 720p
http://livecdn.fptplay.net/foxlive/channelvhd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="cartoonhd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/N3p6FbN/Cartoon-Networklogobyvovanloc.png", Cartoon Network HD
https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/CARTOON-SD/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/V9jNktF/CGTNlogobyvovanloc.png",CGTN
http://live.cgtn.com/1000/prog_index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="max_by_hbo" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/xMY0R2p/cinemaxlogobyvovanloc.png", CINEMAX (Quốc Tế)
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-029/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="hbo" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/LxjKRfz/hbologobyvovanloc.png", HBO HD (Quốc Tế)
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-030/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/6sFyDLT/HBOHitslogobyvovanloc.png", HBO HITS
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-031/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/18jrZjw/HBOFamilylogobyvovanloc.webp", HBO FAMILY
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-033/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/k2sQDfF/HBOSignaturelogobyvovanloc.png", HBO Signature
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-032/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/X43JVn9/euronewslogobyvovanloc.png", EURO NEWS
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-047/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="foxhd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/KjFZBbx/foxhdlogobyvovanloc.png", FOX HD | 1080P
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/FOX-HD-1080p/playlist.m3u8?
#EXTINF:-1 tvg-id="foxhd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/KjFZBbx/foxhdlogobyvovanloc.png", FOX HD | 720P
http://livecdn.fptplay.net/foxlive/foxhd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="fox_family_movies" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/KWVt4SN/Fox-Family-Movieslogobyvovanloc.png", FOX FAMILY MOVIES | 1080P
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/FOXFAMILY-HD-1080p/playlist.m3u8?
#EXTINF:-1 tvg-id="fox_family_movies" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/KWVt4SN/Fox-Family-Movieslogobyvovanloc.png", FOX FAMILY MOVIES | 720P
http://livecdn.fptplay.net/hda/foxfamilymovies_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/tDmtwBN/Fox-Action-Movieslogobyvovanloc.png", FOX ACTION MOVIES
http://tvku.live:8888/provision/pp/99
#EXTINF:-1 tvg-id="fox_movies" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/DDhp3Y2/foxmovieslogobyvovanloc.png", FOX Movies | 1080p
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/FOXMOVIES-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="fox_movies" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/DDhp3Y2/foxmovieslogobyvovanloc.png", FOX Movies | 720P
http://livecdn.fptplay.net/foxlive/foxmovieshd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="foxlifehd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/tZJbf62/Foxlifelogobyvovanloc.png", FOX LIFE | 1080P
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/FOXMOVIES-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="foxlifehd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/tZJbf62/Foxlifelogobyvovanloc.png", FOX LIFE | 720P
https://livecdn.fptplay.net/foxlive/foxlifehd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="france_24" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/m8R3QjW/France24logobyvovanloc.png", France 24
https://livecdn.fptplay.net/world/france24_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="da_vinci_kids" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/6D31ZYJ/Davincikidslogobyvovanloc.png", Da Vinci Kids
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/DAVINCY-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="nhk_world" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/P9Bg12T/NHKWorldlogobyvovanloc.webp", NHK WORLD JAPAN
https://b-nhkwlive-xjp.webcdn.stream.ne.jp/hls/live/2003458-b/nhkwlive-xjp-en/index_1M.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="national_geographic" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/F8J2zvg/National-Geographic-Channellogobyvovanloc.png", National Geographic HD
https://livecdn.fptplay.net/foxlive/natgeohd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/10r9SJT/natgeowildlogobyvovanloc.png", Nat Geo WILD HD
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/NATGEOWILD-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/G9xvRJZ/nasalogobyvovanloc.png", NASA TV
http://ntv1.akamaized.net/hls/live/2014075/NASA-NTV1-HLS/master_2000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="kix_hd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/4ZYdX8g/kidhdlogobyvovanloc.png", KIX HD
https://livecdn.fptplay.net/hda/kixhd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="kbs_world" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/pRq2cv7/KBSWorldlogobyvovanloc.png", KBS World
https://live-vthcm.vieon.vn/htv_drm/live/kbs_world/TV_HD/kbs_world_1080p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="discovery" tvg-logo="https://i.ibb.co/sJ5fzcr/Discoverylogobyvovanloc.png" group-title="KÊNH QUỐC TẾ", Discovery Channel | 1080P
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/DISCOVERY-HD-1080p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="discovery" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/sJ5fzcr/Discoverylogobyvovanloc.png", Discovery Channel | 720P
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/discovery_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="discovery_asia" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/3p1JnX4/Discovery-Asialogobyvovanloc.png", Discovery Asia
http://livecdn.fptplay.net/qnetlive/discoveryasia_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="dw" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/TRHnsZx/dwnewslogobyvovanloc.png", DW News
https://livecdn.fptplay.net/world/dwenglish_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="outdoor_channel" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.imgur.com/RJwaiHH.png", Outdoor Channel
https://livecdn.fptplay.net/world/outdoorfhd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="fashion_tv" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/DLhCJ42/Fashion-TVlogobyvovanloc.png", Fashion TV
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/fashiontvhd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/jrFY82v/Paramount-Networklogobyvovanloc.png",Paramount Network
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/PARAMOUNT-HD-720p/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="tv5monde_asie" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/r3WNN61/TV5-Mondelogobyvovanloc.png", TV5 Monde Asia
https://livecdn.fptplay.net/world/tv5_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="tlc" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/yqybFxh/TLClogobyvovanloc.png", TLC
http://livecdn.fptplay.net/qnetlive/travelliving_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/0F7Wb96/RTnewslogobyvovanloc.png", RT News
http://rt-news-gd.secure2.footprint.net/1103_2500Kb.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/3Tg9WgV/newsmaxlogobyvovanloc.png", NewsMax
https://nmxlive.akamaized.net/hls/live/529965/Live_1/index_1080.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="warner_tv_hd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/ZHmSGDH/Warner-TVlogobyvovanloc.png", Warner TV
http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/WANNERTV-SD-720p/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="warner_tv_hd" group-title="KÊNH QUỐC TẾ" tvg-logo="https://i.ibb.co/ZHmSGDH/Warner-TVlogobyvovanloc.png", Warner TV (Server 2)
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/warnertv_2000.stream/chunklist.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-id="sctv15_s_sport_2" tvg-logo="https://i.ibb.co/WHQSBSr/sctv15logobyvovanloc.png", SCTV15 HD - Ssport 2
https://vtsstr3.tv24.vn/elive/SCTV_HD_TheThao_4/playlist.m3u8?uid=s2c526m574z5s4l5h4&token=sjh3n52mndhncnsk982hnmsn23n4nnjs01fg22h7jks
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-id="sctv17_hd" tvg-logo="https://i.ibb.co/P4Hxh1R/sctv17logobyvovanloc.png", SCTV17 HD - Ssport
https://vtsstr3.tv24.vn/elive1/SCTV17_HD_4/chunklist_w60057380.m3u8?uid=s2c526m574z5s4l5h4&token=sjh3n52mndhncnsk982hnmsn23n4nnjs01fg22h7jks
#EXTINF:-1 tvg-id="s_sport_3" group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/NncxHp9/ssport3logobyvovanloc.png", BTV5 HD - Ssport 3
https://vtsstr3.tv24.vn/elive1/_definst_/smil:btv5_HD_new1.smil/chunklist_b2692000.m3u8?uid=s2c526m574z5s4l5h4&cre&mytokenhash=YGor67EtJK8fo7zYNaAultRmnfqLbaNHwBGTB9ty-50=
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/hmDsbKr/beinsports1logobyvovanloc.png", BeIN Sport 1 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_epl1_720p_UK/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/ng0r8RC/beinsports2logobyvovanloc.png", BeIN Sport 2 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_epl2_720p_UK/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/3TQ9FJF/bayernmunchenlogobyvovanloc.png", FC Bayern TV
http://fcblive-a.akamaized.net/dc-1/live/hls/p/2090621/e/1_ts6d5c4t/sd/6000/t/wPWuj7PJbQj6MbHjb-7PzA/index-s32.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/zGkJr7g/Eleven-Sports1logobyvovanloc.png", Eleven Sports 1 HD
http://207.110.52.61:8080/s/hls/5/3570/eleven_sports_1_355/1/1/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/KjzD1QG/Eleven-Sports2logobyvovanloc.png", Eleven Sports 2 HD
http://207.110.52.61:8080/s/hls/5/9335/eleven_sports_2_303/1/1/tracks-v1a1/mono.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="fox_sports" group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/j6qwrdv/foxsportslogobyvovanloc.png", FOX SPORT 1 HD
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/foxsports_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="fox_sports2" group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/5cZryj5/foxsports2logobyvovanloc.png", FOX SPORT 2 HD
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/foxsports2_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-id="fox_sports3" group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/gzT4Rp3/foxsports3logobyvovanloc.png", FOX SPORT 3 HD
https://livecdn.fptplay.net/qnetlive/foxsports3_2000.stream/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/Qk2q24p/sporttv1logobyvovanloc.png", SPORT.TV 1 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_SPORTTV_1_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/frzFRSV/sporttv2logobyvovanloc.png" group-title="KÊNH THỂ THAO", SPORT.TV 2 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_SPORTTV_2_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/101wT2g/sporttv3logobyvovanloc.png", SPORT.TV 3 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_SPORTTV_3_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/rxxX2ph/sporttv4logobyvovanloc.png", SPORT.TV 4 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_SPORTTV_4_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/kDCG0wS/sporttv5logobyvovanloc.png", SPORT.TV 5 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_SPORTTV_5_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/tQGgKwG/skynetsportslogobyvovanloc.png", SkyNet Sports
http://4digital.ddns.net:11223/ts/0
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/MsS4vJQ.png", Sky Racing 1
https://skylivesky-i.akamaihd.net/hls/live/569780/skylive/[email protected]
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/2xjPuAH.png", Sky Racing 2
https://skylivesky-i.akamaihd.net/hls/live/569780/skylive/[email protected]
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/F77TW4v/RACING-COMlogobyvovanloc.png", Racing.com
https://racingvic-i.akamaized.net/hls/live/598695/racingvic/1500.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://sport-tv-guide.live/images/tv-station-true-premier-football-1-1818.png", True Premier Football 1 (Chọn HW) 👉
https://www.livedoomovies.com/02_PremierHD1_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://sport-tv-guide.live/images/tv-station-true-premier-football-2-1819.png", True Premier Football 2 (Chọn HW) 👉
https://www.livedoomovies.com/02_PremierHD2_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/DC7rXy1/truesportlogobyvovanloc.png",TRUE SPORT 1 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_2sporthd1_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/PN9MFdk/truesport2logobyvovanloc.png",TRUE SPORT 2 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_2sporthd2_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/zhThMvF/truesport3logobyvovanloc.png", TRUE SPORT 3 HD
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-042/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/zhThMvF/truesport3logobyvovanloc.png", TRUE SPORT 3 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_2sporthd3_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/xnuTY7o.png", Dubai Sports 1 HD
http://dmitnthvll.cdn.mangomolo.com/dubaisports/smil:dubaisports/chunklist_b2000000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/sp9QOxt.png", Dubai Sports 2 HD
https://dmitwlvvll.cdn.mangomolo.com/dubaisportshd/dubaisportshd/chunklist_b2000000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.imgur.com/aE1onjt.png", Dubai Sports 3 HD
https://dmitwlvvll.cdn.mangomolo.com/dubaisportshd5/dubaisportshd5/chunklist_b2000000.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/yf8Pnv8/NBATVlogobyvovanloc.png", NBA TV (Chọn HW) 👉
https://www.livedoomovies.com/02_nbahd_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/t8Ry1r6/sharjahsportslogobyvovanloc.png", Sharjah Sports
https://svs.itworkscdn.net/smc4sportslive/smc4.smil/smc4tv_chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/ZBsGVh9/Jordansportlogobyvovanloc.png", Jordan Sport
https://jrtv-live.ercdn.net/jordansporthd/jordansporthd_1080p.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/MChDHZP/SPORTSTVlogobyvovanloc.png", SPORTS TV
http://live.sportstv.com.tr/hls/low/sportstv_fhd/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="KÊNH THỂ THAO" tvg-logo="https://i.ibb.co/7gPVy7L/redbulltvlogobyvovanloc.png", Red Bull TV
https://rbmn-live.akamaized.net/hls/live/590964/BoRB-AT/master_3360.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/PcJT7q0/nhkglogobyvovanloc.png" group-title="NHẬT BẢN", NHK G
http://203.162.235.41:16903
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/68cVkqc/NHK.png", NHK Normal
http://203.162.235.41:16901
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://www.news24.jp/external/images/bnr_howto_150x60.jpg", NTV News24
https://n24-cdn-live.ntv.co.jp/ch01/High.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/nfC2MXP/Nippontvlogobyvovanloc.png", Nippon TV
http://203.162.235.41:16905
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/Jt7CKwS/tbslogobyvovanloc.png", TBS
http://203.162.235.41:16907
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/ydrC9Y1/tvtokyologobyvovanloc.png" group-title="NHẬT BẢN", TV TOKYO
http://203.162.235.41:16908
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/Xs790xZ/tvasahilogobyvovanloc.png", TV Asahi
http://203.162.235.41:16906
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/x2QMBm5/tokyomx1logobyvoavanloc.jpg", TOKYO MX 1
https://movie.mcas.jp/mcas/mx1_2/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/gJ5Ts3T/tokyomx2logobyvovanloc.jpg" group-title="NHẬT BẢN", TOKYO MX 2
https://movie.mcas.jp/mcas/mx2_2/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/hK8gZyJ/fujitvlogobyvovanloc.png", Fuji TV
http://203.162.235.41:16904
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/mBRsJLZ/WOWOWCinefillogobyvovanloc.webp", WOWOW Cinefil 
http://203.162.235.41:16916
#EXTINF:-1 group-title="NHẬT BẢN" tvg-logo="https://i.ibb.co/sJ1ds03/weathernewslogobyvovanloc.png", Weathernews HD
http://movie.mcas.jp/mcas/smil:wn1.smil/chunklist_b1800000.m3u8

#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/7osksNP.png" group-title="TRUNG QUỐC", CCTV1 HD
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225618/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/KObonBa.png", CCTV2 HD
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225619/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/W8gYxHP.png", CCTV3 HD
http://39.135.138.58:18890/PLTV/88888910/224/3221225647/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/WynjUJJ.png", CCTV4 HD
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225621/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/mi85Pwp.png", CCTV5 HD - Sports
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225633/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/Bm00i9c.png", CCTV5+ HD
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225649/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/eZoixqj.png", CCTV6 HD
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225650/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/kPJflYr.png", CCTV7 HD
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225624/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/whP5ki7.png", CCTV8 HD
http://39.135.138.58:18890/PLTV/88888910/224/3221225635/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/gUohTDL.png", CCTV9 HD
http://39.135.138.58:18890/PLTV/88888910/224/3221225626/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/wlCBFWu.png", CCTV10 HD
http://39.135.138.58:18890/PLTV/88888910/224/3221225627/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/ypxnN8F.png", CCTV11 HD
http://39.135.138.58:18890/PLTV/88888910/224/3221225628/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/uJljNoE.png", CCTV12 HD
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225629/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/KLykwVR.png", CCTV13 HD
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225638/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/GPAbEYY.png", CCTV14 HD
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225639/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/TY3hIVK.png", CCTV15 HD
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225641/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/EmjV348.png", CCTV17 HD
http://39.135.138.58:18890/PLTV/88888910/224/3221225908/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/Pp5gmWV.jpg" group-title="TRUNG QUỐC", CHC HD - Phim
http://39.134.18.65/dbiptv.sn.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226463/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/NQZDrql.jpg" group-title="TRUNG QUỐC", CHC HD - Home Theater
http://39.134.18.68/dbiptv.sn.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226462/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/NtkWezp.png", An Huy
http://39.135.135.20:80/wh7f454c46tw1908984123_266816139/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225727/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/kk8z1HS.png", Bắc Kinh
http://39.135.135.64:80/wh7f454c46tw396526073_-531758429/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225728/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/nJw9ak6.png", Chiết Giang
http://39.134.65.5:80/wh7f454c46tw1556997463_-421232541/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225612/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/Emy8cVY.png", Cát Lâm
http://39.134.65.86:80/wh7f454c46tw1150611876_1083063933/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225637/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/1/16/GSTV_logo.png" group-title="TRUNG QUỐC", Cam Túc
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225724/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/d/d4/Liaoning_Television_Logo.png", Liêu Ninh
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225735/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/2JLpv0q.png", Hồ Nam
http://39.134.65.69:80/wh7f454c46tw99893247_1414083234/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225610/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/rObv7zC.png", Hồ Bắc
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225740/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/yhUIeUs.jpg", Hà Bắc
http://39.134.116.30:8080/PLTV/88888910/224/3221225732/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/bbzP8Zv.jpg" group-title="TRUNG QUỐC", HẢI NAM
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225722/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/nPffk5l.png", Hắc Long Giang
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225736/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/d/db/GXTV_logo.png", Quảng Tây
http://39.134.65.81:80/wh7f454c46tw3986412525_1796525468/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225622/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/eSAHJOR.png", Quảng Tây
http://39.134.65.65:80/wh7f454c46tw2600817756_1873210458/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225736/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3b/Jiangsu_Broadcasting_Corporation_Logo.png", Giang Tô
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225743/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/0/0f/%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E8%A1%9B%E8%A6%96.png", Giang Tây
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225746/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/7/76/NXTV_logo.png" group-title="TRUNG QUỐC", Ninh Hạ
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225726/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/mbqStge.jpg" group-title="TRUNG QUỐC", Nội Mông
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225667/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/5DOdFnl.png", Sơn Đông
http://39.135.135.19:80/wh7f454c46tw492976007_-44721050/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225737/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/VQOJEVY.jpg", Đông Nam
http://39.134.65.77:80/wh7f454c46tw2982035531_-1145786932/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225620/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/oMF7KyK.jpg", Tây Tạng
http://39.134.65.73:80/wh7f454c46tw4251779860_592847203/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225638/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/8/85/SCTV-1_logo.png", Tứ Xuyên
http://39.135.135.14:80/wh7f454c46tw813968671_-363609184/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225621/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/DragonTV_logo.png", Thượng Hải
http://39.135.135.22:80/wh7f454c46tw2100802875_-1633439364/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225735/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/cB5Kb9p.png", Thâm Quyến
http://39.135.135.81:80/wh7f454c46tw3249201142_830105667/ottrrs.hl.chinamobile.com/PLTV/88888888/224/3221225739/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TRUNG QUỐC" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/8/85/CQTV_2019_logo.png", Trùng Khánh
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225734/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/thumb/0/0d/Shaanxi_Satellite_TV.png/220px-Shaanxi_Satellite_TV.png" group-title="TRUNG QUỐC", Thiểm Tây
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225729/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/wpFpPmy.png" group-title="TRUNG QUỐC", Thiên Tân
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225739/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/8/80/Qhtvlogo.jpg" group-title="TRUNG QUỐC", Thanh Hải
http://39.134.116.30:8080/PLTV/88888910/224/3221225727/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/KurE4dw.jpg" group-title="TRUNG QUỐC", Tân Cương
http://39.134.115.163:8080/PLTV/88888910/224/3221225725/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/ijIGolK.jpg" group-title="TRUNG QUỐC", Quý Châu
http://39.134.116.30:8080/PLTV/88888910/224/3221225728/index.m3u8
#EXTINF:-1 tvg-logo="https://i.imgur.com/qhpkpze.png" group-title="TRUNG QUỐC", Vân Nam
http://39.135.138.60:18890/PLTV/88888910/224/3221225664/index.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/jwN0FWl.png", SBS Plus 
https://streaming-a-802.cdn.nextologies.com/SBS_Plus/live/SBS_Plus_1500k/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/dcjPJA9.png", SBS STAR
https://streaming-a-802.cdn.nextologies.com/SBS_18/live/SBS_18_1500k/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://i.ibb.co/N1Grzvc/sketch-1582348085992.png", SBS INTERNACIONAL
https://streaming-a-802.cdn.nextologies.com/SBS_Live_HD/live/SBS_Live_HD_1500k/chunks.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/cYSxqQn.png", CGNTV 
http://cgntv-glive.ofsdelivery.net/live/_definst_/cgntv_kr02/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/Q4t4OQN.png", EBS 1
https://ebsonair.ebs.co.kr/groundwavefamilypc/familypc1m/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/EBS_2TV_Logo.svg/1280px-EBS_2TV_Logo.svg.png", EBS 2
http://ebsonair.ebs.co.kr:1935/ebs2familypc/familypc1m/chunklist_w1873729930.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="HÀN QUỐC" tvg-logo="https://i.imgur.com/lCue2Du.png", KBCTV
http://119.200.131.11:1935/KBCTV/tv/chunklist_w5739111.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/LJJcHDK/amarin34hdlogobyvovanloc.png", AMARIN 34 HD
http://live2.dootvde.com/live/50025_amarin_tv_hd.stream.smil/chunklist_w388054239_b4692000_slThai.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/fSyHXC3/ch3hdlogobyvovanloc.png", CH3 HD
https://ch3-33-web.cdn.byteark.com/live/playlist_1080p/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/fSyHXC3/ch3hdlogobyvovanloc.png", CH3 HD (Server 2)
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-036/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/44spbr3/ch5hdlogobyvovanloc.png", CH5 HD
http://110.170.117.27:1935/apptv5hd1live/vdo-tv5hd1/chunklist_w2111425167.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/44spbr3/ch5hdlogobyvovanloc.png", CH5 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_5HD_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/RQRD5VS/ch7hdlogobyvovanloc.png", CH7 | 1080P
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-037/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/RQRD5VS/ch7hdlogobyvovanloc.png", CH7 | 720P (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_7HD_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/6WnMP25/ch8hdlogobyvovanloc.png", CH8 SD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovie.com/02_8HD_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/Hh4WtF4/NBTbangkoklogobyvovanloc.png", NBT BANGKOK HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovie.com/02_NBTSD_480p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/cYX7YvW/news1logobyvovanloc.png", News 1
http://news1.live14.com/stream/news1_hi.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/nw4jsTM/true4ulogobyvovanloc.png", True4u 24 (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovie.com/02_TRUE4U_480p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/rvVdpT3/mono29logobyvovanloc.png", MONO 29 HD
https://edge2-bkk.3bb.co.th:9443/MONO29_HLS_1080P/mono29hls_1080TH.stream/chunklist_w1578972109.m3u8 
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/HNgct3c/mcothd30logobyvovanloc.png", MCOT 30 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovie.com/02_MCOTHD_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/WxMckrF/onehd31logobyvovanloc.png", ONE 31 HD
http://live2.dootvde.com/live/50022_one_hd.stream.smil/chunklist_w1357722020_b4692000_slThai.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/WxMckrF/onehd31logobyvovanloc.png", ONE 31 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovie.com/02_GMMONE_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/4dZNTWG/thaipbs3hdlogobyvovanloc.png", Thai PBS 3 HD
http://thaipbs-live.cdn.byteark.com/live/playlist_1080p/index.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/DVq8JQm/Thairath-TV32-HDlogobyvovanloc.png", Thairath TV 32 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovie.com/02_THAIRATH_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/M8zp6Y1/PPTV36logobyvovanloc.png", PPTV36 HD (Chọn HW)👉
https://www.livedoomovies.com/02_PPTVHD_720p/chunklist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/LQz81bj/GMM25logobyvovanloc.png", GMM 25 SD
http://live2.dootvde.com/live/50018_gmm.stream.smil/chunklist_w259668913_b4692000_slThai.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/xm4bVsq/workpointlogobyvovanloc.png", WORKPOINT TV
http://160.119.77.116:8081/iptv/hd-workpoint.stream/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/tX1vsxC/TPTVlogobyvovanloc.png", TPTV
http://49.231.66.85:1935/live/tptv/chunklist_w1709422679.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="THÁI LAN" tvg-logo="https://i.ibb.co/cFXHW5X/yateemtvlogobyvovanloc.png", Yateem TV
https://vdo.plathong.net/wowza/muslimonair1/live/chunklist_w1252525349.m3u8

#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://www.lyngsat-logo.com/logo/tv/aa/apsara_tv.png", APSARA TV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-018/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/8Bf5K9i.jpg", BAYON NEWS
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-012/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/ay0WihO.png", BAYON TV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-011/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://www.lyngsat-logo.com/logo/tv/cc/cnc_kh.png", CNC TV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-010/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://www.lyngsat-logo.com/logo/tv/cc/ctn-kh.png", CTN TV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-008/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/Cd8j5Zz.png", SEA TV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-016/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/ZeTGrAj.png", RHM HDTV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-015/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/IWgZ1h2.png", HM HDTV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-014/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/bFgOswu.png", NTV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-023/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/rs2hG1b.png", MYTV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-009/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/01mTz6D.png", TV3 SD
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-020/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/7zvTsXj.jpg", TV5 HD
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-021/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/RyJCtic.png", TV9 HD
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-022/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/BIBHaGo.jpg", TVK HD
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-017/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/T5lidsE.jpg", TOWN TV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-024/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/x9aPuHS.jpg", PNN TV
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-019/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/OLKHeIQ.png", ONETV NEWS
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-001/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/B0wPQ4t.jpg", ONETV E-School
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-013/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://i.imgur.com/9TL1O6g.png", ONETV 1 - SABAY
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-006/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://www.lyngsat-logo.com/logo/tv/oo/one-tv-cinema-2-kh.png", ONETV 2 - CINEMA
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-004/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://www.lyngsat-logo.com/logo/tv/oo/one-tv-drama-3-kh.png", ONETV 3 - DRAMA
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-003/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://www.lyngsat-logo.com/logo/tv/oo/one-tv-kids-5-kh.png", ONETV 5 - KIDS
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-002/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://www.lyngsat-logo.com/logo/tv/oo/one-tv-discovery-6-kh.png", ONETV 6 - Discovery
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-007/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://www.lyngsat-logo.com/logo/tv/oo/one-tv-movies-7-kh.png", ONETV 7 - Movies 
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-005/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="CAMPUCHIA" tvg-logo="https://www.lyngsat-logo.com/logo/tv/oo/one-tv-sports-9-kh.png", ONETV 9 - Sports
http://36.37.252.114:888/Apple/OneTV-058/playlist.m3u8
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.
Tắt Quảng Cáo [X]
Tắt Quảng Cáo [X]