traffic jams: tắc đường shopping mall: trung tâm mua sắm noise: tiếng ồn gallery: bảo tàng mỹ thuật index: chỉ số, chỉ tiêu, tiêu chí asset: của cải dweller: người ở, cư dân urban sprawl: đô thị hoá recreational facilities: tiện ích giải trí metro: tàu điện ngầm cinema: rạp chiếu phim factor: yếu tố